All Brand Bordeaux

 

Akut njursvikt

uppträder när njurarna plötsligt slutar att fungera, t ex till följd av förgiftning.

 

Orsak

Det finns många ämnen som är toxiska (giftiga) för hundens njurar och kan orsaka akut njursvikt. Om man misstänker att hunden kommit i kontakt med någon giftig substans bör man snarast kontakta veterinär.

Exempel på giftiga ämnen är kylarvätska (etylenglykol), russin och vindruvor, samt olika läkemedel. En akut njurskada kan även uppkomma vid infektioner i njurarna, tumörer i njurarna samt vid inflammationstillstånd.

Symtom

Symtom på akut njurskada kan komma plötsligt. Hunden blir svag och trött, äter sämre och får akut ont i buken. Kräkning och diarré är vanligt förekommande och vid allvarliga fall kan hunden få neurologiska symtom. I början av njurskadan kan hunden dricka mer och kissa mer än normalt för att i ett senare skede inte producera någon urin alls.

Diagnos och behandling

Hos veterinären tar man blodprov för att konstatera njurskada och för att mäta hur svår skadan är. Man mäter då hur väl njurarna filtrerar ut urinämnen mm ur blodet, eftersom halten av dessa stiger i blodet vid en njurskada. Urinprover tas för att kontrollera om det föreligger någon infektion samt om man finner kristaller eller andra avvikelser. Ett ultraljud av njurarna kan ge mycket information, exempelvis kan vissa förgiftningar ge kraftiga förändringar i njurarna som kan detekteras med ultraljud.

Intravenös vätskebehandling är en central del i behandlingen av en akut njurskada. Urinproduktionen och njurvärden mäts kontinuerligt för att se att njurarna återfår sin kapacitet att filtrera blodet.

Det är viktigt att en hund med akut njursvikt snabbt kommer under vård för att prognosen ska blir så bra som möjligt. Efter en akut njurskada finns det risk att hund utvecklar en kronisk njurskada.

 

Kronisk njursvikt

uppträder när en stor del av njurarnas kapacitet att rena blodet gått förlorad.

 

Orsak

 Symtom på kronisk njurskada uppkommer då njurens kapacitet att filtrera urin och rena blodet från restsubstanser minskat kraftigt. Det har då uppkommit en obotlig skada i njurarna där njurvävnad ersatts av ärrvävnad, och njurarnas funktion blivit begränsad. Orsaker till kronisk njursvikt kan vara en tidigare akut skada på njurar eller vissa ärftliga specifika njursjukdomar.Tyvärr kommer man inte alltid fram till orsaken.

 

Symtom

 Kronisk njursvikt är en smygande sjukdom som successivt gör hunden sjukare. Hunden blir svag och trött, äter sämre och dricker mer än normalt. De stigande nivåerna av restsubstanser (urinämnen mm) i blodet gör att hunden mår illa och kan få kräkningar och diarré. Urinämnen kan också orsaka magsår och sår i munslemhinnan, vilket även det bidrar till minskad aptit. Avmagring är vanligt. Hunden kan även utveckla en blodbrist till följd av långvarig njursvikt.

 

Diagnos och behandling

 Hos veterinären tar man blodprov för att konstatera njurskada och för att mäta hur svår skadan är. Man mäter då hur väl njurarna filtrerar ut urinämnen mm ur blodet, eftersom halten av dessa stiger i blodet vid en njurskada. Urinprover tas oftast för att kontrollera om det föreligger någon infektion samt om man finner proteiner i urinen, vilket indikerar ”läckage” från njurarna. Även urinens täthet mäts, för att undersöka hur väl njurarna kan koncentrera urinen. Ett ultraljud av njurarna kan ge mycket information. Hos kroniskt sviktande njurar ser man ofta en skrumpen, tätare och mindre njure med oregelbunden form.

 

Intravenös vätskebehandling kan krävas i de fall hunden är uttorkad på grund av att njuren inte kunnat koncentrera urinen. Blodtrycket mäts eftersom ett för högt tryck i njuren kan leda till större skador. Ofta behandlas hunden med blodtryckssänkande mediciner för att få trycket i njuren att sjunka.

 

Ett njurdietfoder är oftast att rekommendera då denna kost är optimalt sammansatt för att skona njurarna. Den innehåller en lägre andel, men väl balanserade, proteiner och minskad mängd fosfor.

 

I de fall fosfathalten stigit i blodet till följd av njursvikten kan behandling med fosfatbindare i kosten vara av värde.

 En kronisk njurskada går inte att bota men man kan med medicinering och kost få njurarna att fungera bättre och skjuta upp förloppet.

 https://www.slu.se/CEMSnjursjukdom